Vedtægter

Vedtægter for

Forbrugergruppen Vest

 

 

§1 Navn

Forbrugergruppens navn er "Forbrugergruppen Vest" og omfatter Brøndby, Rødovre, Hvidovre og Glostrup.

 

§2 Formål

Stk. 1

Forbrugergruppens formål er at varetage forbrugernes interesser. Gennem en aktiv forbrugerpolitik søges dette gennemført ved:

At fremsætte forbrugergruppens synspunkter over for myndigheder og erhvervsliv.

At iværksætte lokale undersøgelser vedrørende køb og salg af varer, servicefunktioner mv.

At orientere om rettigheder og pligter samt resultatet af relevante undersøgelser gennem studiekredse

 

Stk. 2

Forbrugergruppen er en partipolitisk neutral organisation.

 

§3 Pligter og rettigheder

Stk. 1

Forbrugergruppen kan være medlem af Forbrugerrådet. Forbrugergruppen har fuld frihed til på lokalt plan at tage ethvert relevant emne op.

 

Stk. 2

Forbrugergruppens bestyrelse har fri ret til at udtale sig til medierne i spørgsmål, der vedrører Gruppens arbejde.

 

§4 Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages alle personer, der går ind for Forbrugergruppens formålsparagraf. Anmodning om optagelse kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft fra den dag kontingentet er betalt.

 

Stk. 2

Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Refusion af betalt kontingent kan ikke finde sted. Kontingentrestance medfører automatisk tab af medlemskab.

 

Stk. 3

Et medlem kan ekskluderes af forbrugergruppen, såfremt medlemmet ved skrift eller tale arbejder mod gruppens interesser. Eksklusion kan kun finde sted på ordinær generalforsamling, hvor punktet er på dagsorden.

 

§5 Ordinær generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er gruppens højeste myndighed. Indkaldelse og dagsorden skal sendes skriftlig til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning til godkendelse

Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg i henhold til vedtægterne §7

Eventuelt

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 1 uge får generalforsamlingen.

 

Stk. 2

Stemmeret på generalforsamlingen kan opnås først efter mindst 8 ugers medlemskab. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

 

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der begæres skriftlig afstemning af et medlem.

Beslutninger og afgørelser træffes ved simpelt absolut flertal.

 

Stk. 3

Referatet af generalforsamlingen optages i Gruppens protokol og underskrives af formanden og dirigenten.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning og skal afholdes, når mindst en 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 1 måned efter, at begæring herom er modtaget af bestyrelsen.

 

Indkaldelsen skal ske skriftligt med motiveret dagsorden med mindst 8 dages varsel.

 

§7 Valg

Generalforsamlingen vælger på lige årstal formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

På ulige årstal vælges kasserer og 1 revisorsuppleant.

Samtlige valg gælder for 2 år.

 

§8 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem.


Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan bemyndige formand eller kasserer til at disponere over foreningens konto.


Stk. 2

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og 1 bestyrelsesmedlem er til stede.

 

Bestyrelsessuppleant kan deltage i alle bestyrelsesmøder og indtræder med stemmeret i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær.

 

Ved afstemning gælder almindeligt flertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Stk. 3

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg uden for sin midte.

 

§9 Kontingent, regnskab og revision

Stk. 1

Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.

Kontingentet for det kommende år opkræves senest den 1. december, og skal være betalt inden årets udgang

 

Stk. 2

Gruppens regnskabsår er kalenderåret. Det pr. 31. december afsluttede årsregnskab tilstilles revisorer senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, så det kan være revideret og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen.

 

§11 Gruppens opløsning

Forbrugergruppen kan kun opløses, såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på hver af 2 med 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger er for opløsningen.

 

Ved gruppens opløsning tilfalder dens ejendele Forbrugerrådet.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 1970 med efterfølgende ændringer på ordinære generalforsamlinger den 4. februar 1971, den 13. februar 1973, den 6. februar 1975, den 10. februar 1988, den 19. marts 2002, den 17. marts 2003, den 16. marts 2011 og den 12. marts 2014 samt ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2015.